In de katholieke kerk speelt de kruisweg een zeer belangrijke spirituele en deels educatieve rol. Er zijn veertien kruiswegstaties, of als je de verrijzenis van Christus meetelt – vijftien. De afbeeldingen van de kruiswegstaties symboliseren het lijden en de dood van Jezus en zijn bedoeld om te helpen bij het gebed. Ze hebben een onmiskenbare esthetische waarde. Het kunnen kleine afbeeldingen zijn die in elke (kunst)techniek zijn gemaakt, hangend aan de muren van een kerk of aan een boom. Dat kunnen grote vrijstaande sculpturen in een open ruimte zijn, of kleine kappelletjes in het bos (zie foto’s onder). De gelovigen trekken biddend en zingend langs deze afbeeldingen van de lijdensweg van Christus. Dit hoort bij de Poolse katholieke traditie.

In Polen kun je op verschillende locaties een mooie en interessante kruisweg vinden. De onderstaande kruisweg (met de beschrijving van staties en enkele citaten uit de Bijbel) is geplaatst in het plaatsje Limanowa in Klein-Polen.

Statie I – Jezus wordt ter dood veroordeeld

Jezus voor Pilatus De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen.

Matteüs 27:11

Statie II – Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Statie III – Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Statie IV – Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad zei hij tot zijn moeder: ‘Vrouw zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19:25-27

Statie V – Simon van Syrene helpt Jezus het kruis te dragen.

Statie VI – Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Statie VII – Jezus valt voor de tweede maal.

Statie VIII – Jezus troost de wenende vrouwen (een interessant en mooi artikel: Laat je door Jezus, de gekruisigde, bevrijden van je diepste angst)

Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter om en zei: Dochters van Jerusalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: ‘Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!” want als die gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’

Lucas 23,27-31

Statie IX – Jezus valt voor de derde maal.

Statie X – Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.

Statie XI – Jezus wordt aan het kruis genageld.

Daar kruisigden ze Hem. Links en rechts van Hem kruisigden ze nog twee andere mannen. Zo hing Jezus in het midden.

Johannes 19:18

Statie XII – Jezus sterft aan het kruis.

Statie XIII – Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich, dat Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of Hij lang gestorven was. En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.

Marcus 15:43-46

Statie XIV – Jezus wordt in het graf gelegd.

Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd.

Marcus 15,46-47