Het anti-crisisbeleid van de Poolse overheid houdt de golf van ontslagen niet tegen. De werkgelegenheid in de industriesector daalde in april met 153 duizend banen. Zo een schok is sinds de jaren 90 op de Poolse arbeidsmarkt niet voorgekomen. De enquêtes onder de bedrijven tonen echter aan dat de grootste golf van ontslagen achter de rug is.

In april, zoals woensdag door GUS (het Poolse CBS) aangegeven, telde de gemiddelde werkgelegenheid in de industriesector – dus de bedrijven met minstens tien werknemers – bijna 6259 duizend banen. Dat is 134 duizend minder dan in april vorig jaar (een daling van 2,2%) en 153 duizend minder dan in maart dit jaar (een daling van 2,4%).

In maart daalde de werkgelegenheid met 34,2 duizend banen vergeleken met vorige maand, maar ten opzichte van vorig jaar heeft zij met 0,3% kunnen stijgen. De door Rzeczpospolita geïnterviewde economisten zijn het eens over het standpunt dat de arbeidsmarkt in april al aanzienlijk slechter was, maar zij schatten gemiddeld dat de werkgelegenheid met slechts 0,6% (dus ongeveer 58 duizend banen) daalde ten opzichte van vorig jaar.

In de mededeling van woensdag beklemtoont GUS dat de daling van de gemiddelde werkgelegenheid in april met meer dan 150 duizend banen niet betekent dat de industriesector daadwerkelijk zo veel personen heeft ontslagen. De bedrijven, die tijdelijk de voltijdsbanen van hun medewerkers hebben teruggebracht, rapporteren dit tevens als een daling van de werkgelegenheid uitgedrukt in de voltijdsbanen. Ze houden ook geen rekening met het aantal mensen onder de werkenden die de zorguitkering of het ziekengeld krijgen of met onbetaald verlof zijn.

Aan de andere kant omvatten deze statistieken niet de personen, die, in het kader van de crisis veroorzaakt door Covid-19, meer risico op ontslag liepen: werkenden op basis van de civielrechtelijke overeenkomsten, tevens de werkenden in de micro-ondernemingen. In dit verband kunnen de gegevens van woensdag een te optimistisch beeld van de arbeidsmarkt schetsen.

De gemiddelde vergoeding in de industriesector nam in april met 1,9% toe ten opzichte van vorig jaar, nadat zij in maart met 6,3% steeg. Dat is het slechtste resultaat sinds juni 2013.

De door Rzeczpospolita geïnterviewde economisten schatten gemiddeld dat de stijging van de vergoedingen in april tot 4,4% is afgeremd ten opzichte van vorig jaar. Slechts één op de 25 deelnemers van de enquête verwachtte een lager dan het werkelijke resultaat. De gegevens met betrekking tot de vergoedingen kunnen ook, net zoals de gegevens over de werkgelegenheid, een te optimistisch beeld van de arbeidsmarkt afschilderen. De dynamiek van de gemiddelde vergoeding kan te hoog worden ingeschat door het feit dat meestal de medewerkers met een relatief laag inkomen hun baan verloren.

Uit het onderzoek van het Pools Economisch Instituut blijkt echter dat de piek in de golf van ontslagen al achter de rug is. In het onderzoek verricht tussen 12 en 14 mei meldde slechts 8% van de bedrijven hun voornemen om hun personeelsbestand te verminderen, terwijl 12% van de bedrijven eind april dit voornemen meldde, en begin april zelfs 28%. Het percentage van bedrijven, dat salarisverlagingen opstelt, is afgenomen.